OilUnion.Lt - Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija - Informacija apie kenksmingus garus, išsiskiriančius degalinėse bei naftos produktų terminaluose  
Asociacija
 Apie asociaciją
 Kontaktai
 Pranešimai
Draugiškos aplinkai degalinės
 Apie projektą
 Audituotos degalinės
 Projekto konferencija
   


Administravimas
 
Apie Projektą
 Informacija apie įgyvendinamą projektą
 Konferencija "Draugiška aplinkai degalinė bei socialiai atsakingo verslo iniciatyvos"
 Duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius ir jų kitimą
 Informacija apie kenksmingus garus, išsiskiriančius degalinėse bei naftos produktų terminaluose
 Specialistų komentarai
 Informacija apie esamas bei diegiamas technologijas, įgalinančias ženkliai sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje bei šių technologijų įdiegimo būtinybę Lietuvos degalinėse
 Lietuvoje veikiančių degalinių audito rezultatai
 Lietuvoje veikiančių degalinių, kurioms suteiktas ženklas "Draugiška aplinkai degalinė" sąrašai
 Degalinių skelbiamos naujienos, susijusios su investicijomis bei veiksmais aplinkosaugos srityje
 Užsienio šalių patirtis bei naujienų apžvalga
Informacija apie kenksmingus garus, išsiskiriančius degalinėse bei naftos produktų terminaluose

Siekime mažiausios taršos degalinėse bei taip saugokime aplinką ir savo sveikatą!

Ar pirkdami degalus pastebėjote degalines, pažymėtas plakatu-lipduku “Draugiška aplinkai degalinė"? Tai Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos įgyvendinamo projekto dalis, kurio metu degalinės skatinamos diegti taršą mažinančius įrenginius bei taip prisidėti prie Lietuvos gyventojų sveikatos apsaugos bei aplinkos kokybės gerinimo.Ar žinote, kad degalinėse vartotojui perpilant kurą į transporto priemonę, bei naftos produktų terminaluose pripildant benzovežius, išsiskiria aplinkai ir%20žmogaus sveikatai kenksmingi lakieji organiniai junginiai? Šie junginiai išsiskiria ne tik perpilant kurą, tačiau taip pat ir visuose vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etapuose. Išsiskiriant lakiesiems organiniams junginiams susiformuoja tokie fotocheminiai oksidantai kaip ozonas, kurio didelė koncentracija gali kenkti žmogaus sveikatai ir daryti žalą augmenijai bei aplinkai, o kai kurie išsiskiriantys junginiai yra toksiški, kancerogeniški arba teratogeniški.Lietuvai tapus ES nare, šalyje veikiančios degalinės privalo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63 reikalavimų, kurie įpareigoja: - imtis veiksmų garams, išsiskiriantiems degalinėse papildant degalus, kurie šiuo metu Bendrijoje sudaro apie 200000 tonų per metus, mažinti; - diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, taip valdant lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į orą.Norite sužinoti daugiau apie garus, išsiskiriančius degalinėse papildant degalus? Dažniausias vidaus degimo variklių kuras – įvairių rūšių benzinas. Dalis jo sudega ir pavirsta energija, o į atmosferą per dujų išleidžiamuosius vamzdžius patenka degimo produktai, sudarantys apie 40% vis�%B3 šiuo metu dėl žmogaus veiklos į atmosferą išsiskiriančių lakiųjų organinių junginių (LOJ). Iš jų susiformuoja fotocheminiai oksidantai, kurių didelė koncentracija kenkia žmogaus sveikatai ir daro žalą augalijai ir apskritai aplinkai. Be to, LOJ išsiskiria iš benzino laikymo ir paskirstymo sistemų, t.y. iš naftos įmonių saugyklų, benzino perkrovimo įrenginių, mobiliųjų talpyklų, degalinių rezervuarų bei automobilių kuro bakų, juos pildant. Siekiant apriboti ir sumažinti išsiskiriančių LOJ kiekį, laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 1994 12 20 priėmė direktyvą 94/63/EC. Ši direktyva taikoma operacijoms, įrenginiams, kelių ir vandens transporto priemonėms, kurios naudojamos benzinui laikyti, pilti ir gabenti iš vieno terminalo į kitą arba iš terminalo į degalines. Direktyvos 94/63/EC, numatančios benziną gabenančių mobiliųjų talpyklų (autocisternų ir geležinkelio cisternų) parko atnaujinimo reikalavimus, įgyvendinimas siejamas su Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje 2000–2003 metų programa, Teisės derinimo priemonių 2001– 2003 metų planu, Acquis įgyvendinimo priemonių 2001–2003 metų planu bei praktiniais aplinkos%20oro taršos mažinimo uždaviniais. Direktyvos reikalavimai perkelti į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 35-2000, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo bei susisiekimo ministrų pasirašytu įsakymu Nr. 520/104/360. Šiame dokumente išdėstytais reikalavimais siekiama reguliuoti aplinkos teršimą lakiaisiais organiniais junginiais, paskirstant benziną naftos perdirbimo įmonėje, laikant ir paskirstant terminaluose bei jį transportuojant, taip pat ir pildant degalinių rezervuarus bei transporto priemonių degalų bakus. Čia nustatyti esminiai aplinkos oro apsaugos reikalavimai taikomi naujiems įrenginiams. Jie išvardyti 4.19 skyrelyje.%20Tai visi projektuojami ūkinės veiklos objektai, kuriems nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, esamų degalinių stacionarūs įrenginiai (benzino saugyklos, benzino perpylimo, garų surinkimo, grąžinimo bei rekuperavimo įrenginiai), visos Lietuvoje po 2000 12 31 naujai įsigytos ir įregistruotos mobiliosios talpyklos, taip pat autocisternos, įsigytos ir įregistruotos iki minėtos datos, atitinkančios direktyvos 94/63/EC bei šio normatyvinio dokumento nustatytus benzino pildymo, transportavimo ir sandaraus jo garų grąžinimo į terminalą reikalavimus.Ar Lietuvoje naudojama benzino tiekimo ir realizavimo sistema atitiks direktyvos%20reikalavimus?2002 metais atlikus tyrimą nustatyta, kad iš 2000 metais parduoto benzino į atmosferą dėl reikalavimų neatitinkančių autocisternų pateko LOJ:

    - pripildant autocisternas – 0,052% (68,2 t);- pervežant į degalines – 0,012% (15,7 t);- išpilant degalinėse – 0,4% (524 t).

Bendri benzino nuostoliai Lietuvoje per metus dėl LOJ emisijos, tiekiant jį neatitinkančiomis reikalavimų autocisternomis - 0,464%, arba 608 t.Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija gavo ES struktūrinių fondų paramą įgyvendinti projektui kurio pagrindinis tikslas – supažindinti visuomenę su visuose vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etapuose išsiskiriančių lakiųjų organinių junginių žala aplinkai ir žmogaus sveikatai bei informuoti Lietuvos gyventojus apie esamas bei diegiamas technologijas, įgalinančias ženkliai sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje bei šių technologijų įdiegimo būtinybę Lietuvos degalinėse.
Siekiama, kad padidėjęs visuomenės informuotumas paskatins Lietuvoje veikiančias degalines diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, siekiant užtikrinti atitiktį direktyvos 94/63/EB reikalavimams, be to bus padidintas visuomenės sąmoningumas bei motyvuotas aktyvumas, sprendžiant aplinkosaugos problemas.
Kaip atskirti degalines, kurios yra įdiegusios taršą mažinančius įrenginius?
Prisiminkite, degalinės privalo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB reikalavimų bei diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, taip valdant lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į orą. Taip degalinės prisideda prie aplinkos kokybės gerinimo, rūpinasi Jūsų sveikata ir gerove.
Atkreipkite dėmesį – degalinės, įdiegusios taršą mažinančius įrenginius yra pažymėtos ženklu: "Draugiška aplinkai degalinė".


      © 2021 Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: E-Business Solutions