OilUnion.Lt - Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija - Informacija apie įgyvendinamą projektą  
Asociacija
 Apie asociaciją
 Kontaktai
 Pranešimai
Draugiškos aplinkai degalinės
 Apie projektą
 Audituotos degalinės
 Projekto konferencija
   


Administravimas
 
Apie Projektą
 Informacija apie įgyvendinamą projektą
 Konferencija "Draugiška aplinkai degalinė bei socialiai atsakingo verslo iniciatyvos"
 Duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius ir jų kitimą
 Informacija apie kenksmingus garus, išsiskiriančius degalinėse bei naftos produktų terminaluose
 Specialistų komentarai
 Informacija apie esamas bei diegiamas technologijas, įgalinančias ženkliai sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje bei šių technologijų įdiegimo būtinybę Lietuvos degalinėse
 Lietuvoje veikiančių degalinių audito rezultatai
 Lietuvoje veikiančių degalinių, kurioms suteiktas ženklas "Draugiška aplinkai degalinė" sąrašai
 Degalinių skelbiamos naujienos, susijusios su investicijomis bei veiksmais aplinkosaugos srityje
 Užsienio šalių patirtis bei naujienų apžvalga
Informacija apie įgyvendinamą projektą

TRUMPAS PROJEKTO ESMĖS APRAŠYMAS

Aplinkos apsauga yra neatsiejama sėkmingos visuomenės raidos ir valstybingumo įtvirtinimo dalis. Nuo aplinkos kokybės, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės priklauso žmonių sveikata ir gerovė, valstybės ekonominė ir socialinė pažanga.Degalinėse vartotojui perpilant kurą į transporto priemonę, bei naftos produktų terminaluose pripildant benzovežius, išsiskiria aplinkai ir žmogaus sveikatai kenksmingi lakieji organiniai junginiai. Šie junginiai išsiskiria ne tik perpilant kurą, tačiau taip pat ir visuose vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etapuose. Išsiskiriant lakiesiems organiniams junginiams susiformuoja tokie fotocheminiai oksidantai kaip ozonas, kurio didelė koncentracija gali kenkti žmogaus sveikatai ir daryti žalą augmenijai bei aplinkai, o kai kurie išsiskiriantys junginiai yra toksiški, kancerogeniški arba teratogeniški.Lietuvai tapus ES nare, šalyje veikiančios degalinės privalo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB reikalavimų, kurie įpareigoja:

imtis veiksmų garams, išsiskiriantiems degalinėse papildant degalus, kurie šiuo metu Bendrijoje sudaro apie 200000 tonų per metus, mažinti; diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, taip valdant lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į orą.

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija gavo ES paramą bei įgyvendina projektą, kurio pagrindinis tikslas – supažindinti visuomenę su visuose vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etapuose išsiskiriančių lakiųjų organinių junginių žala aplinkai ir žmogaus sveikatai bei informuoti Lietuvos gyventojus apie esamas bei diegiamas technologijas, įgalinančias ženkliai sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje bei šių technologijų įdiegimo būtinybę Lietuvos degalinėse.Įgyvendinamas projektas yra tiesiogiai susijęs su strateginiais Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos veiklos uždaviniais bei prisideda prie asociacijai iškeltų tikslų įgyvendinimo. Taip pat projektas prisidėtų prie Lietuvos Nacionalinėje energetikos strategijoje, Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje bei Klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo nacionalinėje strategijoje įvardintų tikslų (tarp kurių: mažiau taršaus kuro ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas, visuomeninio mažai teršiančio transporto vystymas) įgyvendinimo, kas teigiamai įtakos aplinkos taršos mažinimą.Tikimasi, jog padidėjęs visuomenės informuotumas paskatins Lietuvoje veikiančias degalines%20diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, siekiant užtikrinti atitiktį direktyvos 94/63/EB reikalavimams, be to bus padidintas visuomenės sąmoningumas bei motyvuotas aktyvumas, sprendžiant aplinkosaugos problemas.
PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis projekto tikslas:


Siekiant didinti visuomenės informuotumą bei motyvuotą aktyvumą, šalies mastu įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją, skirtą supažindinti šalies gyventojus su Lietuvos įsipareigojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/63/EB bei informuoti apie šios direktyvos reikalavimus įgyvendinusias degalines, joms suteikiant ženklą „Draugiška aplinkai degalinė“.Projekto tikslai:

Supažindinti visuomenę su lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo%2520variklių degalų laikymo%20ir paskirstymo proceso etape, keliamu pavojumi žmogaus sveikatai, augmenijai bei aplinkai. Informuoti vartotojus apie degalinėse bei naftos produktų terminaluose įdiegtus taršą mažinančius įrenginius bei jų ekologinę naudą. Supažindinti visuomenę su Lietuvos įsipareigojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/63/EB (1) imtis veiksmų garams, išsiskiriantiems degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kurie šiuo metu Bendrijoje sudaro apie 200000 tonų per metus, mažinti; (2) diegti taršą degalinėse bei naftos produktų terminaluose mažinančius įrenginius, taip valdant%20lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į orą. Atlikti Lietuvoje veikiančių degalinių auditą bei pristatyti vartotojams degalines ir naftos produktų terminalus, įdiegusius taršą mažinančius įrenginius, šiam tikslui sukuriant „Draugiškos aplinkai degalinės“ ženklą bei specialaus dizaino plakatus/lipdukus ir iškabinant juos degalinėse ir terminaluose, vykdančiuose veiklą pagal direktyvos 94/63/EB reikalavimus.

Projekto uždaviniai:

Sukurti ir įdiegti informacinę duomenų bazę apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose, kiekius.  Sukurti asociacijos internetinį puslapį, pritaikant jį interaktyviam sukurtos informacinės duomenų bazės valdymui; Parengti ir atspausdinti 10000 egz. informacinių-pažintinių bukletų, supažindinančių su Lietuvos įsipareigojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/63/EB imtis veiksmų garams, išsiskiriantiems degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, bei diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius; Parengti ir atspausdinti 15000 egz. plakatų su ženklu "Draugiška aplinkai degalinė", pristatančių vartotojams degalines ir naftos terminalus, vykdančius veiklą pagal direktyvos 94/63/EB reikalavimus; Parengti ir šalies mastu įgyvendinti visuomenės informavimo ir švietimo kampaniją, kurios metu būtų vykdoma media kampanija spaudoje, internete, radijuje, suorganizuotos 2 informacinės konferencijos. Visuomenės informavimo ir švietimo kampanijos tikslas - (1) informuoti apie lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etape, keliamą pavojų žmogaus sveikatai, augmenijai bei aplinkai, (2) informuoti apie galimybę mažinti taršą, įrengiant degalinėse taršą mažinančius įrenginius, (3) populiarinanti ženklą "Draugiška aplinkai degalinė". Užtikrinti efektyvų visuomenės informavimą apie projekto tikslus, veiklas ir rezultatus.

Projekto rezultatai:

Sukurtas asociacijos internetinis puslapis, pritaikant interaktyviam sukurtos informacinės duomenų bazės valdymui – 1 vnt.; Pradėta kaupti informacinė duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius; Parengta ir šalies mastu įgyvendinta visuomenės informavimo ir švietimo kampanija (1 vnt.), informuojanti (1) apie lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etape, keliamą pavojų žmogaus sveikatai, augmenijai bei aplinkai, (2) galimybę mažinti taršą, įrengiant degalinėse taršą mažinančius įrenginius, (3) populiarinanti ženklą "Draugiška aplinkai degalinė"%3C/h5>Žiniasklaidos leidiniuose publikuoti 6 straipsniai apie lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etape, keliamą pavojų, galimybes jį mažinti bei degalinių savanorišką iniciatyvą "Draugiška aplinkai degalinė". Sukurta 1 radijo laida apie lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo variklių degalų%20laikymo ir paskirstymo proceso etape, keliamą pavojų bei degalinių savanorišką iniciatyvą "Draugiška aplinkai degalinė". Projekto uždavinius įgyvendinti bei iškeltus tikslus pasiekti numatoma iki 2008 m. vasario 28 d.
PROJEKTO ATITIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ES TEISĖS AKTAMS
Projektas įgyvendina ES aplinkosaugos direktyvas. Teikiamas projektas prisideda prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB reikalavimų įgyvendinimo. Direktyva 94/63/EB įpareigoja (1) imtis veiksmų garams, išsiskiriantiems degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kurie šiuo metu Bendrijoje sudaro apie 200000 tonų per metus, mažinti; (2) diegti taršą degalinėse bei naftos produktų terminaluose mažinančius įrenginius, taip valdant lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į orą. Projekto metu visuomenė būtų informuota apie su šia direktyva susijusius Lietuvos įsipareigojimus. Taip pat projekto metu būtų%20įdiegta ženklo „Draugiška aplinkai degalinė“ suteikimo degalinėms, įgyvendinusioms direktyvos 90/313/EEB reikalavimus, suteikimo sistema. Informacijos apie aplinkos būklę kaupimas ir teikimas visuomenei atitinka Arhuso (angl. Orhus) konvencijos reikalavimus. Leidiniuose ir interneto svetainėje pateikiama informacija įgalins pagerinti visuomenės aplinkosauginį švietimą, suteiks žinių apie aplinkos komponentų kokybę bei supažindins su pagrindinėmis ją įtakojančiomis priežastimis.Projekto tikslai prisideda prie tokių Europos Sąjungos dokumentų įgyvendinimo: (1) 2003/4/EB%20Direktyva dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką (panaikino direktyvą Tarybos direktyvą 90/313/EEB; (2) Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo, priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais (Arhuso konvencija). Projektas atitinka Lietuvos aplinkosaugos strategijos ir veiksmų programos tikslus. Projektu prisidedama prie LR aplinkos apsaugos įstatymo, numatančio, jog „aplinkos apsaugos valdymo politika ir praktika turi nukreipti visuomeninius bei privačius interesus aplinkos kokybei gerinti, skatinti gamtos išteklių naudotojus ieškoti būdų ir priemonių, kaip%20išvengti arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bei ekologizuoti gamybą“, nuostatų įgyvendinimo. Projektas turi (palyginti) didelį teigiamą poveikį aplinkai. Projektas prisideda prie visuomenės informuotumo bei motyvuotą aktyvumo didinimo, supažindinant šalies gyventojus su Lietuvos įsipareigojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/63/EB bei skatina degalines bei naftos produktų terminaluose diegti taršą mažinančius įrenginius, siekiant prisijungti prie „Draugiškų aplinkai degalinių“ tinklo. Projektas diegia taršą mažinančią aplinkosaugos infrastruktūrą ir modernias technologijas. Projekte numatytos veiklos paskatintų Lietuvoje veikiančias degalines bei naftos produktų terminaluose diegti taršą d mažinančius įrenginius, siekiant užtikrinti atitiktį direktyvos 94/63/EB reikalavimams. Taip pat projekto metu bus įsigyta būtina kompiuterinė įranga, sukurta ir įdiegta informacinė duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse papildant degalus, kiekius, taip pat bus sukurtas asociacijos internetinis puslapis, pritaikytas interaktyviam sukurtos informacinės duomenų bazės valdymui. Projekto metu siekiama didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etape, keliamą pavojų žmogaus sveikatai, augmenijai bei aplinkai bei ES keliamus reikalavimus šiai taršai mažinti.

PROJEKTO ATITIKIMAS BPD PRIEMONĖS, PAGAL KURIĄ PROJEKTAS BUVO TEIKIAMAS, TIKSLAMS
Asociacijos įgyvendinamas projektas „Visuomenės informavimo programos „Siekime mažiausios taršos degalinėse“ parengimas ir įgyvendinimas, skatinant Lietuvos gyventojų aplinkosauginį švietimą“ tikslo – „mažinti vandens ir dirvožemio užterštumą ir jo potencialią grėsmę Lietuvos regionams, užtikrinti visuomenės teisę į saugią ir švarią aplinką, siekti išvengti ūkinės ir kitos veiklos neigiamo poveikio aplinkai (ar jį sumažinti), išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą visuomenės požiūrį į gamtinę aplinką“ – įgyvendinimo.Projektas atitinka BPD 1.3 priemonės “Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ veiklų grupės „Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimas“ uždavinius:

Visais lygiais šviesti visuomenę naudojant visuomenės informavimo vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones. Projekto metu siekiama visais lygiais švieti visuomenę bei didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etape, keliamu pavojumi žmogaus sveikatai, augmenijai bei aplinkai bei ES keliamus reikalavimus šiai taršai mažinti, šiam tikslui panaudojant visuomenės informavimo vaizdo ir garso (visuomenės informavimo ir švietimo kampanija, bukletai) bei šiuolaikines IT priemones (interneto portalo sukūrimas, informacijos populiarinimas internete, viešas informacinis punktas). Užtikrinti integruotą keitimąsi informacija. Projekto metu būtų sukurta ir įdiegta informacinė duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius. Taip pat būtų sukurtas asociacijos internetinis puslapis, pritaikytas interaktyviam sukurtos informacinės duomenų bazės valdymui, tokiu būdu sudarant sąlygas integruotam keitimuisi informacija. Skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos procese. Projekto metu yra siekiama didinti visuomenės informuotumą bei motyvuotą aktyvumą, informuojant apie Lietuvos įsipareigojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/63/EB imtis veiksmų garams, išsiskiriantiems degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, bei diegti taršą mažinančius įrenginius, taip mažinant ir valdant lakiųjų organinių junginių išmetimą į orą skirstant benziną. Projekto metu būtų įdiegtas bei populiarinamas ženklas „Draugiška aplinkai degalinė“, informuojant vartotojus, kad degalinės su šiuo ženklu priklauso ekologinių degalinių tinklui bei vykdo veiklą pagal direktyvos 94/63/EB reikalavimus.

PROJEKTO POVEIKIS APLINKOSAUGOS PROBLEMŲ SPRENDIMUI BEI REGIONŲ IŠSIVYSTYMO SKIRTUMŲ MAŽINIMUI
Projekto „Visuomenės informavimo programos „Siekime mažiausios taršos degalinėse“ parengimas ir įgyvendinimas, skatinant Lietuvos gyventojų aplinkosauginį švietimą“ metu bus sukurta ir įdiegta informacinė duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse papildant degalus, kiekius. Taip pat būtų sukurtas asociacijos internetinis puslapis, pritaikytas interaktyviam sukurtos informacinės duomenų bazės valdymui, tokiu būdu sudarant sąlygas integruotam keitimuisi informacija.Taip pat projekto metu bus įdiegta ženklo „Draugiška aplinkai degalinė“ suteikimo degalinėms, įgyvendinusioms direktyvos%2090/313/EEB reikalavimus, suteikimo sistema, kuri paskatintų Lietuvoje veikiančias degalines diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, siekiant prisijungti prie ekologinių degalinių, pažymėtų ženklu „Draugiška aplinkai degalinė“ tinklo.Projekto „Visuomenės informavimo programos „Siekime mažiausios taršos degalinėse“ parengimas ir įgyvendinimas, skatinant Lietuvos gyventojų aplinkosauginį švietimą“ įgyvendinimas:

prisidės prie Lietuvos Nacionalinėje energetikos strategijoje, Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje bei Klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo nacionalin%C4�je strategijoje įvardintų tikslų (tarp kurių: mažiau taršaus kuro ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas, visuomeninio mažai teršiančio transporto vystymas bei klimato kaitos ir atmosferos taršos poveikio ekosistemoms tyrimai ir monitoringas) įgyvendinimo, kas teigiamai įtakos regionų (tame tarpe ir probleminėse teritorijose bei Ignalinos regione) išsivystymo skirtumų mažinimą. prisidės prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB reikalavimų įgyvendinimo. Direktyva 94/63/EB įpareigoja (1) imtis veiksmų garams, išsiskiriantiems degalinėse papildant degalus, kurie šiuo metu Bendrijoje sudaro apie 200000 tonų per metus, mažinti; (2) diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, taip valdant lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į orą; paskatins Lietuvoje veikiančias degalines diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, siekiant užtikrinti atitiktį direktyvos 94/63/EB reikalavimams bei prisijungti prie ekologinių degalinių, pažymėtų ženklu „Draugiška aplinkai degalinė“ tinklo; padidins visuomenės sąmoningumą bei motyvuotą aktyvumą, sprendžiant aplinkosaugos problemas.

PROJEKTO APIMTIS
Projektas „Visuomenės informavimo programos „Siekime mažiausios taršos degalinėse“ parengimas ir įgyvendinimas, skatinant Lietuvos gyventojų aplinkosauginį švietimą“ yra įgyvendinamas visos Lietuvos mastu.


      © 2021 Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: E-Business Solutions